Informovaný súhlas pacienta PCR test a test protilátok

Informovaný súhlas pacienta

Vytvorením rezervácie odberu kliknutím na tlačítko Vytvoriť rezerváciu vyjadrujem v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. súhlas, že:

 • si na vlastnú žiadosť objednávam u spoločnosti SEBI Lab (SEBI s. r. o.) (ďalej len „Poskytovateľ“) uskutočnenie laboratórnych vyšetrení uvedených v žiadanke (ďalej len „Vyšetrenie“);
 • som bol oboznámený s cenou Vyšetrenia podľa cenníka Poskytovateľa a súhlasím s uhradením ceny Vyšetrení Poskytovateľovi, keďže Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia (§ 8 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z.);
 • pred uskutočnením Vyšetrení som bol zrozumiteľne, ohľaduplne a bez nátlaku informovaný o účele, povahe, možnostiach, ďalších alternatívach, následkoch a rizikách Vyšetrení (§ 6 zákona č. 576/2004 Z. z.) a mal som možnosť sa slobodne rozhodnúť pre Vyšetrenie;
 • som bol poučený, že pri elektronickom doručení výsledkov Vyšetrení mi budú tieto sprístupnené len po uvedení dohodnutého hesla, ktoré som povinný chrániť pred stratou alebo vyzradením tretím osobám neoprávneným oboznamovať sa s výsledkami Vyšetrení;
 • som si vedomý, že výsledok vyšetrenia bude odoslaný na UVZ SR, ktoré bude postupovať v zmysle usmernenia Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zároveň týmto beriem na vedomie, že:
  • Poskytovateľ je ako prevádzkovateľ oprávnený spracúvať moje osobné údaje uvedené v žiadanke ako aj samotnú vzorku za účelom Vyšetrenia ako aj na vedecké a akademické účely priamo na základe právnych zdravotníckych predpisov, Nariadenia GDPR č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „Predpisy o ochrane OÚ“);
  • informácie o rozsahu práv týkajúcich sa mojich osobných údajov, vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu a práva odvolať súhlas v niektorých prípadoch Poskytovateľ zverejnil na webstránke Ochrana osobných údajov;
  • zodpovednú osobu Poskytovateľa v oblasti ochrany osobných údajov môžem kontaktovať emailom na emailovej adrese testy@testpcr.sk;
  • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za následky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku toho, že som poskytol Poskytovateľovi nepravdivé alebo neúplné informácie pri vstupnej konzultácii pred Vyšetrením, alebo som pre Vyšetrenie poskytol vzorku, ktorá nebola odobratá priamo Poskytovateľom;
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo niektoré parametre vzorky vyšetriť, len ak sú dané parametre indikované mojím ošetrujúcim lekárom;
  • výsledky Vyšetrení nie je možné použiť na právne účely a sú informatívne, poskytnutie samotných výsledkov Vyšetrení ani následná interpretácia Výsledkov Poskytovateľom alebo mnou samotným nenahrádza rozhodnutie lekára o zvolenom postupe stanovenia diagnózy a na ňu nadväzujúce určenie liečby, a že Poskytovateľ v tomto smere nepreberá žiadnu zodpovednosť.