Všeobecné obchodné podmienky PCR test a test protilátok

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SAMOPLATCOVSKÉ VYŠETRENIA

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Spoločnosť SEBI Lab (SEBI s. r. o.) je na základe platných povolení a v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnení poskytovať zdravotnú starostlivosť (laboratórne vyšetrenia) v nižšie uvedených odboroch.
 • Spoločnosť SEBI s. r. o. ponúka okrem iného aj testy, ktoré si Klienti, resp. iné osoby môžu zakúpiť tak, ako sú tieto pojmy upravené v čl. II. týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich so zabezpečením Samoplatcovských Vyšetrení ponúkaných ako Testy vydáva Poskytovateľ tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SAMOPLATCOVSKÉ VYŠETRENIA (ďalej len „VOP“).

II. VYMEDZENIE POJMOV

 • „Cenník“ - platný cenník Poskytovateľa, ktorý je zverejnený v elektronickej podobe na Internetovom sídle a/alebo umiestnený v jednotlivých prevádzkach Poskytovateľa v tlačenej podobe;
 • „Darčekový poukaz“ - je to oprávnenie držiteľa Darčekového poukazu (v listinnej alebo elektronickej forme) k čerpaniu konkrétnych zakúpených Vyšetrení a/alebo Testov uvedených na príslušnom Darčekovom poukaze. Darčekový poukaz pre tento účel vydáva Poskytovateľ sám a/alebo prostredníctvom tretích osôb. Platnosť Darčekového poukazu je 12 (dvanásť) mesiacov od dátumu jeho zakúpenia;
 • „Elektronické nástroje“ – Registračná zóna;
 • „Internetové sídlo“ – internetová stránka www.testpcr.sk;
 • „Informovaný súhlas“ - je preukázateľný súhlas Klienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom, ktorému predchádzalo poučenie podľa Zákona č. 576/2004 Z.z. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia. Informovaný súhlas musí byť podpísaný Klientom. Na výslovnú žiadosť Klienta, vyjadrenú vyznačením na Informovanom súhlase, môže Poskytovateľ sprístupniť Klientovi jeho Výsledky prostredníctvom Elektronických nástrojov, v takom prípade je Klient povinný preukázať Poskytovateľovi svoju totožnosť.
 • „Klient“ – osoba, ktorá je na základe zakúpenia Testu ním alebo treťou osobou a vyplnenia Žiadanky Lekárom alebo Klientom a doručenia Vzorky Lekárom alebo Klientom Poskytovateľovi, resp. odobratia vzorky priamo u Poskytovateľa, v záväzkovom vzťahu s Poskytovateľom, pričom je samoplatiteľom Vyšetrení;
 • „Laboratórium“ – centrálne laboratórium Poskytovateľa na adrese Ovsištské námestie 1, 85104 Bratislava.
 • „Lekár“ – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti okrem Poskytovateľa, ktorý Klientovi odobral Vzorku a vyplnil zaňho Žiadanku;
 • „SEBI Lab“ – spoločnosť SEBI, s. r. o., IČO: 44480229, so sídlom Dolina 196, 906 13 Brezová pod Bradlom, zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka cislo:, vložka č.: 20998/R, www.testpcr.sk, držiteľ platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia;
 • „Mobilné odberové miesto“ - miesto vymedzené adresou, mestom, na ktorom Poskytovateľ prostredníctvom zdravotníckeho pracovníka a/alebo prostredníctvom zmluvného partnera Poskytovateľa odoberie Klientovi Vzorku v súlade s týmito VOP, pričom Mobilné odberové centrum slúži výlučne na Vyšetrenia COVID-19 v zmysle opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou v Slovenskej republike;
 • „Odberové centrum“ – miesto vymedzené adresou, mestom, číslom budovy, prípadne poschodím a číslom miestnosti, na ktorom Poskytovateľ prostredníctvom zdravotníckeho pracovníka odoberie Klientovi Vzorku v súlade s týmito VOP vyplní Žiadanku; pracovníci Poskytovateľa v Odberových centrách okrem iného aj zabezpečujú podpisovanie Licenčných zmlúv a overovanie totožnosti Klientov za týmto účelom;
 • „Pacientska zóna“ – elektronický nástroj dostupný pre Klientov s platnou registráciou na Internetovom sídle, ktorý mu umožňuje prístup k osobnej, Klientovi vyhradenej chránenej zóne, s možnosťou vlastnej administrácie nastavení pre Klienta, vrátane prístupu k výsledkom jeho Vyšetrení, ako aj ďalším informáciám tvoriacim aktuálny obsah Pacientskej zóny;
 • „Platobná brána“ – prostriedok Poskytovateľa slúžiaci na úhradu niektorých Vyšetrení dostupný na Internetovom sídle;
 • „Platobný poukaz“ - je to oprávnenie držiteľa Platobného poukazu (v listinnej alebo elektronickej forme) k zakúpeniu Vyšetrení a/alebo Testov z ponuky Poskytovateľa v hodnote určenej na príslušnom Platobnom poukaze. Platobný poukaz pre tento účel vydáva Poskytovateľ sám a/alebo prostredníctvom tretích osôb. Platnosť Platobného poukazu je 12 (dvanásť) mesiacov od dátumu jeho zakúpenia;
 • „Poskytovateľ“ – spoločnosť SEBI Lab, ktorú klient požiadal o vykonanie Vyšetrenia;
 • „Predpisy na ochranu údajov“ – aktuálne platné všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov platné a účinné v rozhodnom okamihu, najmä Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Samoplatcovské vyšetrenie“ – Vyšetrenie vykonávané Poskytovateľom, ktoré nie je hradené zo zdravotného poistenia, ale má byť hradené priamo Klientom;
 • „Testy“ – Poskytovateľom ponúkané a vykonávané Vyšetrenia a/alebo ďalšie služieb súvisiace s vykonávaním Vyšetrení, ktoré si môžu Klienti, resp. ďalšie osoby zakúpiť spôsobom uvedeným v týchto VOP;
 • „Vyšetrenie“ – Poskytovateľom vykonávané laboratórne vyšetrenie v odbore klinická mikrobiológia, ktoré je Poskytovateľ oprávnený poskytovať v zmysle platného povolenia, na účely týchto VOP sú to iba Vyšetrenia, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia ale priamo Klientom;
 • „VOP“ – tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania Vyšetrení;
 • „Výsledok“ – výsledok Vyšetrenia;
 • „Vzorka“ – Vzorka Klienta určená a spôsobilá na Vyšetrenie, ktorá bola prevzatá Poskytovateľom alebo doručená k Poskytovateľovi;
 • „Zákon č. 576/2004 Z. z.“ – zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • „Zákon č. 578/2004 Z. z.“ - zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • „Žiadanka“ – papierová, príp. elektronická objednávka Vyšetrení vyplnená pracovníkom Poskytovateľa, Klientom alebo Lekárom podľa typu zakúpeného Testu dostupná elektronicky na Internetovom sídle.

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O TESTOCH:

 • Poskytovateľ ponúka pre Klientov Testy, ktorých obsahom sú Vyšetrenia, ktoré budú Poskytovateľom vykonané na základe Žiadanky vyplnenej povereným pracovníkom Poskytovateľa a Vzorky odobratej priamo pracovníkom Poskytovateľa v Odberovom centre.
 • Testy je možné si zakúpiť:
  • na Internetovom sídle;
  • v Odberovom centre;
 • Bližšia špecifikácia a ceny Testov sú uvedené na Internetovom sídle. Vyšetrenie bude Poskytovateľom vykonané až po prijatí platby za Test.
 • Zaplatením ceny za Test pri jeho kúpení akýmkoľvek spôsobom podľa týchto VOP sa rozumie zaplatenie zálohy za Test vo výške ceny Testu, ktorá bude s cenou Testu započítaná okamihom poskytnutia Vyšetrenia Poskytovateľom.
 • Klient nie je oprávnený bezdôvodne vrátiť zakúpený Test. Ak Klient nevyužije služby poskytované Poskytovateľom v lehote stanovenej v týchto VOP, služby mu Poskytovateľom nebudú poskytnuté a Klient nemá nárok na vrátanie už zaplatenej sumy.
 • Klient má právo svoj plánovaný termín odberu najneskôr 30 minút pred začiatkom príšlušného odberového dňa stornovať a rezerovať si odber v náhradnom termíne, ktorý nemôže byť neskôr ako 90 dní odo dňa objednávky testu. Po uplynutí lehoty 90 dní stráca klient nárok na využitie náhradného odberového termínu.
 • Klient môže na náhradný odberový termín prihlásiť inú osobu podľa vlastného uváženia. Údaje o takejto osobe uvedie po rezervácii náhradného termínu odberu do údajov žiadanky odberu vo svojom používateľskom účte prostredníctvom funkcie Zmena údajov.
 • Storno poplatok za refundáciu nevyužitého testu na základe žiadosti klienta je 20 EUR pri štandardnom teste a teste protilátok, 40 EUR pri expresnom teste, 60 EUR pri špeciálnych typch testov (napr. novoročný ultra last minute test) a 60 EUR pri ultra rýchlom teste. Žiadosť o refundáciu nevyužitého testu zasiela klient emailom na adresu testy@testpcr.sk. Úhrada zníženú o príslušnú výšku storno poplatku je refundovaná klientovi najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania žiadosti o refundáciu.
 • Klient berie na vedomie a súhlasí, že objednaním, zaplatením testu a rezervovaním termínu odberu vzorky začína poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Klient berie na vedomie, súhlasí a potvrdzuje, že so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy a bol o tejto skutočnosti riadne poučený.
 • Klient berie na vedomie, že všetky Výsledky, ktoré mu budú doručené Poskytovateľom v akejkoľvek forme je povinný konzultovať s lekárom.
 • Výsledky Vyšetrení Poskytovateľ doručí po ich validácii zodpovedným zamestnancom Poskytovateľa, v závislosti od druhu vykonávaného Vyšetrenia, v nasledovných formách:
  • ak bola Vzorka odobratá u Lekára, budú Výsledky doručené vždy Lekárovi a v prípade súhlasu Lekára a Klienta aj Klientovi do Elektronických nástrojov a/alebo v elektronickej forme emailom so zašifrovanou prílohou s Výsledkom;
  • ak bola Vzorka odobratá Poskytovateľom v Odberovom centre, budú Výsledky doručené priamo Klientovi, a to v elektronickej forme emailom so zašifrovanou prílohou s Výsledkom bez zbytočného odkladu po lekárskej kontrole a validácii Výsledku;
 • Klient poskytne Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú je možné a dôvodné od neho požadovať v súvislosti s Vyšetreniami zakúpenými v Testoch.
 • Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený použiť Vzorky aj na akademické a vedecké účely.
 • Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ môže pri poskytovaní Vyšetrení a služieb súvisiacimi s Vyšetreniami spolupracovať aj s tretími stranami.
 • Klient berie na vedomie, že ak mu bude zistená prenosná (infekčná) choroba, je povinný oznámiť výsledok Vyšetrenia jeho ošetrujúcemu lekárovi, a ak pozná zdroj nákazy, je povinný označiť ho jeho ošetrujúcemu lekárovi, alebo mu v opačnom prípade poskytnúť všetky informácie na jeho určenie, a zároveň určiť okruh osôb, na ktoré mohol chorobu preniesť, a správať sa tak, aby zabránil prenosu takejto choroby na iné osoby (§ 11 ods. 14 Zákona č. 576/2004 Z. z.).

IV. Samoplatcovské vyšetrenia vykonávané na základe odberu Vzorky v Odberovom centre:

 • Takéto Testy je možné zakúpiť výlučne na Internetovom sídle a vo vybraných Odberových centrách.
 • V prípade zakúpenia Testu na Internetovom sídle je Klient povinný vyplniť online registračný formulár. Následne si Klient vyberie druh a počet Testov, o ktoré má záujem a spraví objednávku.
 • V prípade zakúpenia Testu je Klient povinný uhradiť sumu za Test prostredníctvom Platobnej brány − online platba kartou;
 • Po elektronickej rezervácii termínu a miesta pre odobratie Vzorky na Vyšetrenie a vykonaní platby Klientom, Poskytovateľ následne potvrdí objednávku Klientovi notifikačným emailom na Klientom zadanú emailovú adresu.
 • Klient je povinný rezervovať si termín na deň v období najviac 1/4 roka odo dňa zakúpenia Testu. Rezervácia termínu je pre Klienta záväzná a Klient je povinný sa dostaviť na rezervovaný termín. Klient je oprávnený, najneskôr 30 minút pred začiatkom príslušného odberového dňa, zmeniť rezervovaný termín iba raz, a to na iný aktuálne dostupný voľný termín.
 • Ak sa Klient nedostaví ani na novo objednaný termín alebo zruší objednaný termín menej ako 30 minút pred začiatkom odberového dňa, Vyšetrenie nebude Poskytovateľom vykonané a zaplatená suma nebude Klientovi vrátená.
 • Klient má právo svoj plánovaný termín odberu najneskôr 30 minút pred začiatkom príšlušného odberového dňa stornovať a rezerovať si odber v náhradnom termíne, ktorý nemôže byť neskôr ako 90 dní odo dňa objednávky testu. Po uplynutí lehoty 90 dní stráca klient nárok na využitie náhradného odberového termínu.
 • Klient môže na náhradný odberový termín prihlásiť inú osobu podľa vlastného uváženia. Údaje o takejto osobe uvedie po rezervácii náhradného termínu odberu do údajov žiadanky odberu vo svojom používateľskom účte prostredníctvom funkcie Zmena údajov.
 • Storno poplatok za refundáciu nevyužitého testu na základe žiadosti klienta je 20 EUR pri štandardnom teste, 40 EUR pri expresnom teste a 60 EUR pri ultra rýchlom teste. Žiadosť o refundáciu nevyužitého testu zasiela klient emailom na adresu testy@testpcr.sk. Úhrada zníženú o príslušnú výšku storno poplatku je refundovaná klientovi najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania žiadosti o refundáciu.
 • Klient berie na vedomie a súhlasí, že objednaním, zaplatením testu a rezervovaním termínu odberu vzorky začína poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Klient berie na vedomie, súhlasí a potvrdzuje, že so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy a bol o tejto skutočnosti riadne poučený.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Vyšetrenie, ktoré je súčasťou Testu na základe riadne vyplnenej Žiadanky a Vzorky odobratej zdravotníckym pracovníkom Poskytovateľa v Odberovom centre.

V. DARČEKOVÉ a PLATOBNÉ POUKAZY

 • Typy poukazov Poukazy, ktoré je možné zakúpiť na Internetovom sídle sú k dispozícii v nasledujúcich dvoch typoch:
  • Darčekový poukaz - poukaz na konkrétny(e) Test(y) / Vyšetrenie(a)
  • Platobný poukaz – poukaz vo forme konkrétnej hodnoty (kreditu) v EUR 5
  V oboch prípadoch je platnosť poukazu 12 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia.
 • Podmienky použitia poukazov
  • Poukaz je možné jednorazovo použiť na nákup vybraných Testov / Vyšetrení na webovom sídle Poskytovateľa podľa typu zvoleného poukazu a to maximálne do dátumu platnosti poukazu.
  • Platnosť konkrétneho poukazu sa vzťahuje na moment úhrady za objednávku, pri ktorej sa poukaz použije a nie na samotnú realizáciu / dodanie objednávaných Testov a Vyšetrení.
  • Po uplynutí doby platnosti poukazu stráca Klient nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného poukazu a to bez nároku na vrátenie ceny Testu a/alebo Vyšetrení Poskytovateľa na ktoré bol poukaz vystavený. Každý Klient si môže v rámci príslušnej ponuky Testov a/alebo Vyšetrení Poskytovateľa objednať neobmedzené množstvo poukazov, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke Poskytovateľa uvedené inak. Rovnako pokiaľ Poskytovateľ nestanoví inak, je možné poukaz využiť iba jednorazovo a to buď v plnej výške hodnoty poukazu alebo jednorazového uplatnenia konkrétnej ekvivalentnej hodnoty v EUR na predmetný Test / Vyšetrenie.
  • Zakúpený Darčekový poukaz predstavuje v čase jeho uplatnenia 100% úhradu daného Testu / Vyšetrenia bez ohľadu na aktuálnu cenu Testu / Vyšetrenia v čase použitia Darčekového poukazu. Následná zmena ceny Testu / Vyšetrenia nemá dopad na už zakúpený Test / Vyšetrenie prostredníctvom Darčekového poukazu. Zákazník nemá právo na vrátenie rozdielu v cenách a zároveň nemá povinnosť doplatiť rozdiel v cenách. Ak by daný Test / Vyšetrenie už nie je z technicko-prevádzkových dôvodov zaradený v aktuálnej ponuke a teda by nebolo možné daný Test / Vyšetrenie v čase platnosti darčekového poukazu realizovať, bude Klientovi poskytnutá kompenzácia vo forme obdobného Testu / Vyšetrenia a to maximálne v hodnote ceny pôvodne zakúpeného darčekového poukazu. V takomto prípade je potrebné kontaktovať klientske centrum spoločnosti SEBI s. r. o. mailom na testy@testpcr.sk alebo cez kontaktný formulár umiestnený na webovom sídle spoločnosti.
  • Zakúpený Platobný poukaz predstavuje ekvivalentnú hodnotu v EUR pri realizácii úhrady za realizovanú objednávku vrátane DPH (ak sa podľa aktuálne platnej legislatívnej úpravy DPH pre nakupovaný produkt / vyšetrenie uplatňuje). o V prípade nákupu Testov / Vyšetrení za nižšiu hodnotu ako je hodnota použitého platobného poukazu bude Klientovi, ktorý platobný poukaz v konkrétnej hodnote v EUR pri nákupe použil, vystavený na rozdiel v cene nový platobný poukaz na alikvotnú (nevyčerpanú) hodnotu platobného poukazu, pričom platnosť tohto nového platobného poukazu bude totožná ako platnosť pôvodného platobného poukazu. o Ak je celková hodnota nákupu Testov / Vyšetrení vyššia ako hodnota použitého platobného poukazu, Klient doplatí iba zvyšok sumy. • Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
  • Ak nie je uvedené inak, Darčekový poukaz je možné použiť iba na kúpu Testov a Vyšetrení a nevzťahuje sa na ďalšie služby, poštovné a iné poplatky.
 • Nákup Darčekových a Platobných poukazov Nákup Poukazov je realizovaný cez e-shop Poskytovateľa dostupný na jeho Internetovom sídle. a) Darčekový poukaz na konkrétny(e) Test(y) / Vyšetrenie(a) Klient si pri nákupe Testov / Vyšetrení zvolí typ nákupu „Darčekový poukaz“. V takomto prípade bude darčekový poukaz predstavovať konkrétne Testy / Vyšetrenia, za ktoré Klient zaplatí cenu podľa aktuálne platného cenníka. SEBI s. r. o. si vyhradzuje právo meniť ponuku Testov / Vyšetrení, ktoré je možné si zakúpiť vo forme darčekového poukazu. Táto zmena nemá vplyv už na zakúpené Darčekové poukazy. b) Platobný poukaz vo forme konkrétnej hodnoty v EUR Platobný poukaz na konkrétnu hodnotu je dostupný v prehľade produktov a vyšetrení v kategórii „Platobný poukaz“.
 • Dodanie Poukazov Poukaz bude zo strany Poskytovateľa vystavený automaticky po úhrade ceny poukazu zo strany Klienta prostredníctvom platobnej brány na Internetovom sídle. Poukaz je generovaný výlučne v elektronickej forme a zasielaný do 24 hodín od obdržania platby na emailovú adresu Klienta, ktorú uviedol v rámci registračného formulára počas nákupného procesu. Poukaz vo všetkých jeho podobách (či už v tlačenej listinnej podobe, alebo elektronickej) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Poukazu.
 • Uplatnenie Poukazov Kód uvedený na Poukaze je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Uplatniť zľavy / Poukaz“ v rámci nákupného košíka e-shopu prevádzkovaného na Internetovom sídle. Ak ponuka Testu a/alebo Vyšetrenia Poskytovateľa na webovom sídle Poskytovateľa stanovuje potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa na poskytnutie služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v ponuke konkrétneho Testu a/alebo Vyšetrenia zverejnenej na Internetovom sídle, termín využitia plnenia. Každý Klient je povinný dodržiavať všetky povinnosti týkajúce sa uplatnenia Testov / Vyšetrení podľa pokynov Poskytovateľa ako aj Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie Poukazu.

VI. REKLAMÁCIE

 • Reklamácie sa spravujú Reklamačným poriadkom Samoplatcovských vyšetrení dostupnom na Internetovom sídle.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto VOP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovom sídle Poskytovateľa, ak nie je vo VOP uvedený neskorší dátum.
 • Písomnou dohodou medzi Klientom a Poskytovateľom alebo Licenčnej Zmluve môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP vylúčené alebo pozmenené.
 • Ak v týchto VOP nie je uvedené niečo iné, akýkoľvek dokument sa považuje za doručený, ak bude adresátovi doručený osobne alebo poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou, alebo kuriérom na adresu oznámenú adresátom, najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred dňom odoslania dokumentu. V prípade neúspešného doručenia písomnosti doporučenou listovou zásielkou sa 7 (siedmy) deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Doručovaná písomnosť bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia.
 • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom súvisiace s poskytovaním Vyšetrení Poskytovateľom sa spravujú týmito VOP. Ak určitá otázka nebude upravená v týchto VOP, budú sa takéto vzťahy spravovať ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok poskytovania laboratórnych vyšetrení Poskytovateľa zverejnených na Internetovom sídle Poskytovateľa v čase poskytnutia Vyšetrenia (ďalej len „Laboratórne VOP“), príslušnými ustanoveniami Zákona č. 578/2004 Z. z., Predpismi na ochranu osobných údajov ako aj ustanoveniami iných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi týmito VOP a Laboratórnymi VOP majú vo veciach týkajúcich sa vzťahov pri poskytovaní Vyšetrení prednosť tieto VOP. Toto ustanovenie sa v prípade, že Klientom je subjekt s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, považuje za voľbu rozhodného práva, ktoré má platiť medzi zmluvnými stranami, a ktorým je právo Slovenskej republiky s výnimkou zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 • Ak by niektoré ustanovenia mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Klientom a Poskytovateľom, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia ostatných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP.
 • Akékoľvek spory medzi Klientom a Poskytovateľom vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa 8 týchto VOP, ako aj zmluvného vzťahu medzi Klientom a Poskytovateľom, sú strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou. V prípade, že sa strany nedohodnú, príslušným orgánom na konanie a rozhodovanie o spore je nezávislý súd Slovenskej republiky, pričom rozhodovať bude podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa v prípade, že Klientom je subjekt s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, považuje za dohodu, ktorou sa zakladá v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie právomoc slovenského súdu rozhodovať o prípadných sporoch strán, pričom strany ako miestne príslušný súd stanovili vo veci vecne príslušný súd.
 • Členenie VOP na články, ako aj označenie jednotlivých článkov, slúžia len na zlepšenie orientácie v texte VOP, a preto nie je možné ich použiť pri výklade VOP, ako aj pri posudzovaní oddeliteľnosti ich častí.
 • Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP, Cenník, ako aj iné dokumenty, na ktoré odkazujú tieto VOP jednostranne meniť bez súhlasu Klienta. O zmene dokumentov uvedených v predchádzajúcej vete Poskytovateľ upovedomí Klienta s primeraným časovým predstihom zverejnením ich úplného znenia na Internetovom sídle Poskytovateľa a v prípade zmeny Cenníka jeho zverejnením v rámci Pacientskej zóny a na Internetovom sídle. Klient je povinný si preveriť aktuálne znenie dokumentov uvedených v prvej vete čl. VIII. ods. 8 týchto VOP zverejnených na Internetovom sídle, nakoľko v prípade, že dôjde k objednávke Vyšetrenia Klientom, za záväzný sa považuje ten dokument, ktorý bol zverejnený na Internetovom sídle (v deň, ktorý je v Žiadanke Klienta uvedený ako deň vystavenia Žiadanky (ak vo VOP, prípadne inom dokumente a/alebo Cenníku nie je uvedený neskorší dátum ich účinnosti). Prostredníctvom svojho Internetového sídla bude Poskytovateľ informovať Klienta o zmene svojich identifikačných údajov.

V Bratislave dňa 07.02.2021